Công Văn Số 09/2017:TT-BLĐTBXH_Vv Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ theo hình thức mô đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp

Công Văn Số 09/2017:TT-BLĐTBXH_Vv Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ theo hình thức mô đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp

Thời gian đào tạo là thời gian được thiết kế để người học hoàn thành một chương trình cụ thể và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình đó, cụ thể:

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ một đến hai năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo;

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình;

Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông;

Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ một đến hai năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông;

Chi tiết quyết định tham khảo tại đây

Share

Trả lời