Nghị định 81/2021/nd-cp về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 81/2021/nd-cp về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 81/2021/nd-cp được ký ngày 27/08/2021 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Theo đó, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết công văn có thể tải về tại đây hoặc xem tại đây

Share