Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg. Vv liên thông giữa  trình độ TC, CĐ, ĐH

Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg. Vv liên thông giữa trình độ TC, CĐ, ĐH

– Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.
– Tất các các trường hợp đã hoàn thành VHPT đều đủ điều kiện liên thông cao đẳng, đại học (kể cả trường hợp trượt tốt nghiệp 12, hay học bổ túc VHPT tại trường TC, CĐ được cấp chứng nhận hoàn thành VHPT)
Chi tiết tham khảo tại đây
Share

Trả lời